Τίτλοι:

"Αγρότες 2022: Φορολογία - ασφάλιση – myDATA" - Ένα χρήσιμο βιβλίο για όλους τους αγρότες

 
Το περιεχόμενο του βιβλίου "Αγρότες 2022: Φορολογία - ασφάλιση – myDATA" αναπτύσσεται σε τρείς ενότητες και σε 15 κεφάλαια: 
 
Ενότητα Πρώτη: Φορολογία και Αγρότες
 
• Κατηγορίες Αγροτών
Κατηγορίες με βάση την φορολογία εισοδήματος – Φορολογικό Έντυπο Ε3
Κατηγορίες με βάση την συμμετοχή σε Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ) /Μερίσματα από Α.Σ
• Επαγγελματίας αγρότης - Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)
Προϋποθέσεις ένταξης/Φορολογικό Πλεονέκτημα του «Επαγγελματία αγρότη»
• Εισόδημα εργατών γης - Εργόσημο
• Φ.Π.Α 
 
Κατηγορίες/Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες του  ειδικού καθεστώτος /Μετάταξη αγροτών από το ένα καθεστώς στο άλλο /Υποβολή δήλωσης μεταβολών /Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης / Συντελεστές ΦΠΑ/Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων (ΦΠΑ και Λογιστικός χειρισμός)/Αγρότες και Φ.Π.Α Prorata
• Αγρότες (παραγωγοί) πωλητές ‘’Λαϊκών Αγορών"/Υπαίθριου Εμπορίου
Κατηγορίες αδειών/Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας/ Καθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης 
• Υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και έκδοσης παραστατικών – «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»
«Τιμολόγιο »/ «Τιμολόγιο Αγοράς » ή "Τίτλος Κτήσης"/«Εκκαθάριση»/ «Αυτοτιμολόγηση »/«Ειδικό στοιχείο» για κάθε παράδοση αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών υπηρεσιών/Παραστατικά Ελαιοτριβείου /Διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί 
• Υποχρέωση έκδοσης παραστατικών Διακίνησης
• Βάσεις δεδομένων, που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τον αγρότη
 
Βεβαίωση Επαγγελματία Αγρότη /Βεβαίωση για ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων /Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ/Ο.Γ.Α /Δήλωση ΟΣΔΕ 
• Εισφορές και Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων )
• Μισθωτήρια αγρών και αποθηκών
• Το έντυπο «Ε3» και «Ε1» για όσους δηλώνουν Αγροτικά Εισοδήματα – Πληροφοριακά στοιχεία
Αλιείς - πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων /Κάτοχοι αγροτικού αυτοκίνητου/ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ/ΕΦΚΑ /Επίμορτη αγροληψία (Σεμπρικά)/Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων
• Έντυπο Ε3
 
Εισαγωγικός  Πίνακας (Στοιχείων)
 
Πίνακας 2 - Πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν Αγρότες
 
Πίνακας Β'. Πληροφοριακά Στοιχεία Επιχείρησης
 
Στοιχεία εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα στο έντυπο Ε3
• Έσοδα «αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας»
Ποια θεωρούνται Έσοδα «αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας» /Εισόδημα από εκμετάλλευση αγροτικών φωτοβολταϊκών /Έσοδα από διανομή «πλεονάσματος» συνεταιρισμού/Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος /Ποια δεν θεωρούνται Έσοδα "αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας" αλλά έσοδα από "επιχειρηματική δραστηριότητα"/Μερισμός των κοινών δαπανών 
• Έξοδα (Δαπάνες) «αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας»
Αναλυτικός κατάλογος με αναλυτικές παραπομπές / Έξοδα (Δαπάνες) που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ή αναγνωρίζονται υπό προϋποθέσεις / Έξοδα/Δαπάνες: - Καυσίμων-Σίτισης εργατών-Ηλεκτρικής Ενέργειας-Δακοκτονία/Τόκοι και Έξοδα Τραπεζών /«Μητρώο Παγίων » - Αποσβέσεις – Πωλήσεις Παγίων /Συντελεστές Αποσβέσεων /Απόσβεση Επιχορηγηθέντων Παγίων /Πωλήσεις Παγίων / Τεκμήρια αγοράς Παγίων/Καταστροφή παγίων 
• Απογραφή Αποθεμάτων – Απαλλαγές
• Επισφαλείς Απαιτήσεις
• Μεταφορά της φορολογικής Ζημιάς
• Επισημάνσεις από το «Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία» (Α.1293/2019 ) και αφορά αγρότες.
• Στάδια ενεργειών για τον προσδιορισμού του φορολογητέου αποτελέσματος
• Το έντυπο «Ε3» για όσους δηλώνουν Αγροτικά Εισοδήματα – Οικονομικά στοιχεία
 
Πίνακας Γ΄1 - Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν / Πίνακας Γ΄2 - Αγροτικές Επιδοτήσεις – Ενισχύσεις/Αγροτικές Επιδοτήσεις – Ενισχύσεις/Επιστρεπτέα Προκαταβολή / Πίνακας Ζ'. Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία) / Πίνακας Δ'- Οικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)/ Πίνακας ΣΤ'- Προσδιορισμός Φορολογητέων Κερδών Ατομικών Επιχειρήσεων (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)
 
• Κατάσταση «Φορολογικής Αναμόρφωσης»
• Πίνακας Ε΄- Προσωρινών Διάφορων μεταξύ Φορολογικής - Λογιστικής Βάσης - Παράδειγμα
• Το έντυπο «Ε1» για όσους δηλώνουν Αγροτικά Εισοδήματα
Συμπλήρωση Πίνακα 2: Πληροφοριακά Στοιχεία Εκκαθάρισης
 
Συμπλήρωση του  Πίνακα 4Γ1 Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  
• Προσδιορισμός του Φόρου Εισοδήματος της Αγροτικής Επιχείρησης
• Κλίμακα του φόρου που ισχύει για την «αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα» και Μείωση του φόρου λόγω οικογενειακής κατάστασης 
• Φορολογικές ελαφρύνσεις των νέων αγροτών
• Προκαταβολή φόρου αγροτικής δραστηριότητας 
• «Εισφορά Αλληλεγγύης» - Άρθρο 43Α, ν. 4172/2013
• «Τέλος επιτηδεύματος» - Άρθρο 31, ν. 3986/2011
• Εισόδημα Αγροτών από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση Ακινήτων
• Τεκμήρια (Αγροτών) και Έμμεσες τεχνικές ελέγχου
 Τρόποι κάλυψής των τεκμηρίων /« Έμμεσες τεχνικές ελέγχου» /Φορολογικός έλεγχος αγρότη και  Έμμεσες τεχνικές ελέγχου 
• Παράδειγμα (αναλυτική προετοιμασία και συμπλήρωση εντύπου Ε3 για τα αγροτικά εισοδήματα )
 
Ενότητα Δεύτερη: Ασφάλιση και Αγρότες
 
• Ασφάλιση και ασφαλιστικές εισφορές αγρότη
• Υπόχρεοι σε ασφάλιση αγρότες /Φορολογική αναγνώριση των ασφαλιστικών εισφορών /Διαδικασία επιλογής ασφαλιστικών εισφορών /Κλίμακες ασφαλιστικών εισφορών 
• Απασχόληση συνταξιούχων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
• Απαραίτητη η φορολογική δήλωση με αγροτικά εισοδήματα για την λήψη σύνταξης από τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ
• Ασφάλιση και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
• Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης (Εργόσημο)- Ημεδαποί και Πολίτες τρίτων χωρών.
• Εργάτες γης και Εργατική Νομοθεσία
• Εργάτες ζωικής παραγωγής, αλιεργάτες και "Μετακλητοί"
 
Ενότητα Τρίτη: «myDATA» και Αγρότες
 
• Η «πλατφόρμα myDATA» -Γενικά για την λειτουργία της
• Υπόχρεοι και απαλλασσόμενοι Αγρότες
• Κατηγορίες Αγροτών του  Κανονικού Καθεστώτος, με βάση τα εκδιδόμενα στοιχεία εσόδων.
• Προθεσμίες διαβίβασης στην «Μεταβατική» και στην «Κανονική» περίοδο
• Αγρότες Κανονικού Καθεστώτος – Διαβίβαση ανά είδος παραστατικού εσόδων.
• Αγροτικές και άλλες Επιδοτήσεις – Κωδικοί και χρόνος διαβίβασης
• Πωλήσεις λιανικής – e send
• Αγρότες Κανονικού Καθεστώτος – Διαβίβαση ανά είδος παραστατικού εξόδων.
 
Μπορεί να είναι εικόνα φρούτο και κείμενο που λέει "Mt Bun Εύα Λιλιοπούλου Λογίστρια- Φοροτεχνικός Σελίδες 312 Κυκλοφορεί Εκδόσεις ASSET VALUE I.K.E. Τιμή Πώλησης: 25€ 2022 ( Pog 2012 KлpaTa ΑΓΡΟΤΕΣ Φορολογία Ασφάλιση my DATA"
 
Συγγραφέας : Λιλιοπούλου Εύα, Σελίδες : 312,
 
Τιμή βιβλίου : 25 ευρώ.
 
Πληροφορίες για παραγγελίες στο τηλέφωνο : 2331044420
 
Διατίθεται στα εξής βιβλιοπωλεία :

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.