Τίτλοι:

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Σχεδίων Βελτίωσης της προκήρυξης του έτους 2017 Ολα όσα θέλετε να μάθετε

Ερωτήσεις --απαντήσεις σχετικά με τα σχέδια βελτίωσης έτους 2017 από την εταιρία Αφοι Τόπη ο.ε

Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ για Νέους Γεωργούς

Οι Νέοι Γεωργοί που είναι ενταγμένοι που είναι οριστικά ενταγμένοι στις προσκλήσεις του 2014 και του 2016 και των οποίων οι αιτήσεις ασφάλισης εκκρεμούν στον ΟΓΑ, δεν απαιτείται να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα. Αντ’ αυτής μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταθέσει το σχετικό αίτημα και ότι αυτό τελεί ακόμα υπό εξέταση.

Η  βεβαίωση αυτή επέχει και θέση βεβαίωσης μη οφειλής για τους σκοπούς της βαθμολόγησης του υποψηφίου.

Προβλέπεται η υποβολή για ορισμένα δικαιολογητικά μετά την έγκριση στο πρόγραμμα (όπως, συμβόλαια, συμβολαιογραφικά μισθωτήρια, πράξεις χαρακτηρισμού, κλπ.) για να αποφευχθεί περιττό κόστος;

Δεν προβλέπεται η υποβολή δικαιολογητικών μετά την έγκριση. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με την αίτηση.

Στην περίπτωση υποψηφίου, ο οποίος θέλει να προβεί σε επενδύσεις επί αγροτεμαχίου το οποίο είναι κατά 50% ιδιόκτητο και κατά 50% ανήκει στο σύζυγο, χρειάζεται ενοικιαστήριο ή παραχωρητήριο από το σύζυγο 12ετίας;

Ναι. Για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, απαιτείται εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον υποψήφιο δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο που ορίζεται στο Παράρτημα 7 (Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης/παραχώρησης ακινήτου) της ΥΑ13158/17 Αρθ.11, §2

Τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τυποποιημένα θερμοκήπια;

Για εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα και εθνικές προδιαγραφές:

  1. Τεχνική έκθεση
  2. Συγκριτικό πίνακα λειτουργικότητας
  3. Αρχιτεκτονικά σχέδια

Τα σχέδια περιλαμβάνουν  τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με οδογραφικό σκαρίφημα και αρχιτεκτονικά σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές των εγκαταστάσεων) με την διάταξη του εξοπλισμού.

Απαιτείται άδεια δόμησης για περίφραξη αγροτεμαχίου;

Για την έγκριση της επένδυσης περίφραξης δεν απαιτείται προσκόμιση άδεια δόμησης αλλά τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης (13849/17).

«Έναρξη δραστηριοτήτων και βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.» μπορεί να προσκομισθεί ως εκτύπωση από το TAXIS;

Η εκτύπωση των στοιχείων μητρώου από τον υποψήφιο μέσω της προσωπικής πληροφόρησης επιχειρήσεων από το Taxis δεν φέρει καμία σήμανση / σφραγίδα εγκυρότητας και ως εκ τούτου δεν γίνεται δεκτή.

Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό εκδίδεται από τις Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την Δ/1186555ΕΞ/30-12-2016 απόφαση  του Γ.Γ. Δημοσίων εσόδων (ΦΕΚ Β' 4447/30-12-2016).

Τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τα θερμοκήπια;

Για τα τυποποιημένα θερμοκήπια απαιτείται βεβαίωση του οίκου κατασκευής για ύπαρξη έγκρισης τύπου.

Στην περίπτωση θερμοκηπίων χωρικού τύπου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει έγκριση τύπου, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου ότι γνωρίζει και θα συμμορφωθεί με τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές κατά την κατασκευή του.

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις Αγροτικές αποθήκες;

Στο παράρτημα 6 της ΥΑ έχουν τεθεί εθνικές προδιαγραφές για τις αποθήκες (στο Κεφάλαιο Β του παραρτήματος, παράγραφος 6.9).

Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα είναι:

  1. Εγκεκριμένος συγκριτικός πίνακας Λειτουργικότητας και προδιαγραφών
  2. Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια και διάταξη εξοπλισμού
  3. Τεχνική έκθεση

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της πρόσκλησης όμως θα ενσωματωθούν άμεσα με την τροποποίησή της (στον πίνακα 1, Ενότητα Δ2).

Οι επιλαχόντες του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών", μπορούν να ενισχυθούν με την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης;

Σύμφωνα με το Νομικό Πλαίσιο, αυξημένη ένταση στήριξης λαμβάνουν όσοι έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι (και όχι επιλαχόντες) των μέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία.

Εάν κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», έχει καταταχθεί στους πίνακες των επιλαχόντων και τελικά δεν εγκριθεί προς ενίσχυση μέχρι την στιγμή υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο υπομέτρο 4.1 μπορεί να ενισχυθεί με την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του Νομικού Πλαισίου για τους λοιπούς υποψηφίους:

"Οι λοιποί μπορούν να λάβουν την αυξημένη ένταση στήριξης μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνοι της εκμετάλλευσης την τελευταία πενταετία."

Επιλεξιμότητα γεωργικού ελκυστήρα

 Είναι επιλέξιμος γεωργικός ελκυστήρας σε εκμετάλλευση που ήδη κατέχει ελκυστήρα?

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα σε περίπτωση που στην εκμετάλλευση υφίσταται οποιοσδήποτε μη αποσβεσμένος ελκυστήρας (ηλικίας κάτω των 12 ετών, βάσει της πρώτης άδειας κυκλοφορίας).

Πλήθος επιλέξιμων ελκυστήρων σε μια εκμετάλλευση

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς δύο γεωργικών ελκυστήρων σε μια εκμετάλλευση?

Η δαπάνη αγοράς δύο γεωργικών ελκυστήρων δεν είναι επιλέξιμη. Σε κάθε αίτημα ενίσχυσης μπορεί να συμπεριληφθεί η αγορά μέχρι ενός ελκυστήρα. 

Υποψήφιοι, Νέοι Γεωργοί των προσκλήσεων 2014 και 2016 που εμφανίζονται ως «Νεοεισερχόμενοι» στη βεβαίωση του ΜΑΑΕ

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του Μέτρου, οι Νέοι Γεωργοί που είναι οριστικά ενταγμένοι στις προσκλήσεις του 2014 και του 2016 είναι επιλέξιμοι για το Μέτρο 4.1, ανεξαρτήτως του καθεστώτος τους στο ΜΑΑΕ.

Υποψήφιοι που εμφανίζονται ως «Νεοεισερχόμενοι» στη βεβαίωση του ΜΑΑΕ

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του Μέτρου, όσοι εμφανίζονται ως «Νεοεισερχόμενοι» στο ΜΑΑΕ, και δεν είναι ενταγμένοι στις προσκλήσεις Νέων Γεωργών του 2014 και του 2016 δεν είναι επιλέξιμοι για το Μέτρο 4.1.

Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου υποψήφιοι έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους στον ΟΓΑ και η μοναδική εκκρεμότητα για τη χορήγηση της βεβαίωσης του επαγγελματία γεωργού από το ΜΑΑΕ είναι η ολοκλήρωση της εξέτασής της από τον ΕΦΚΑ. Γι αυτές τις περιπτώσεις εξετάζεται ρύθμιση προκειμένου να μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση από το μητρώο ότι ο υποψήφιος είναι επαγγελματίας γεωργός με δικαιολογητικό την αίτηση του υποψηφίου στον ΟΓΑ.

Υπάρχει κατώτατο ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης ώστε αυτή να είναι επιλέξιμη;

Όχι, δεν έχει τεθεί κατώτατο ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Σχέδια Βελτίωσης – Νέοι Αγρότες – Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία – Απονιτροποίηση -  Αγορά χωραφιών με επιδότηση επιτοκίου (έως και 100%) – Εκτίμηση (Πραγματογνωμοσύνη) αγροτικών ζημιών – Μελέτες Βιωσιμότητας μονάδων – Μελέτες Αρδευτικών Δικτύων -  Σύμβουλοι Αγροτών.

 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Αφοί Τόπη Ο.Ε. είναι το έμψυχο δυναμικό της. Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, με πολυετή αποδεδειγμένη εμπειρία (30 έτη ), η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός έχει σαν  αποτέλεσμα: την άριστη γνώση, την αξιοπιστία, την σιγουριά και την εγγύηση στις παροχές υπηρεσίες

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.